جملگی درحکم سه پروانه‌ایم     در جهان عاشقان افسانه ایم اولی خود را به شمع نزدیک کرد گفت هان من یافتم معنای عشق دومی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
شهریور 93
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
21 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
18 پست
دی 88
13 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
20 پست
مهر 88
19 پست
شهریور 88
19 پست
مرداد 88
20 پست
تیر 88
24 پست
خرداد 88
13 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
15 پست
دی 87
16 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
12 پست
شهریور 87
19 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
10 پست
خرداد 87
10 پست
اسفند 86
27 پست
بهمن 86
27 پست
دی 86
23 پست
آذر 86
20 پست
آبان 86
22 پست
مهر 86
24 پست
شهریور 86
29 پست
مرداد 86
13 پست
تیر 86
35 پست
خرداد 86
23 پست
اسفند 85
11 پست
بهمن 85
16 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
14 پست
آبان 85
13 پست
مهر 85
15 پست
شهریور 85
16 پست
مرداد 85
11 پست
تیر 85
22 پست
خرداد 85
19 پست
اسفند 84
20 پست
بهمن 84
12 پست