عشق یعنی ....

خسته و کوفته بعداز کلنجار رفتن با کلی راننده دیوانه 

و البته تشنه برسی خونه بعد دزدکی

لیوان نیمه پر از آبی که گوشه آشپزخونه می ذاره و بیشتر اوقات تمومش نمی کنه

سربکشی و تشنگی ات و خستگی ات رفع بشه

/ 0 نظر / 19 بازدید