پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

چمن دلکش، زمين خرم، هوا تر نشستن پای گندم زار خوشتر اميد تازه را درياب درياب غم ديرينه را بگذار بگذر ف.م
/ 8 نظر / 4 بازدید