آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

شاید بهانه ایست تا قربانی ات کنند

                                                                       فاضل نظری

/ 0 نظر / 10 بازدید