و مرگ در همین نزدیکی است درست پشت گوشم پچ پچهایش را می شنوم و با خبری قلبم فشرده می شود دلتنگی است 
/ 0 نظر / 36 بازدید
شهریور 93
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
21 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
18 پست
دی 88
13 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
20 پست
مهر 88
19 پست
شهریور 88
19 پست
مرداد 88
20 پست
تیر 88
24 پست
خرداد 88
13 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
15 پست
دی 87
16 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
12 پست
شهریور 87
19 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
10 پست
خرداد 87
10 پست
اسفند 86
27 پست
بهمن 86
27 پست
دی 86
23 پست
آذر 86
20 پست
آبان 86
22 پست
مهر 86
24 پست
شهریور 86
29 پست
مرداد 86
13 پست
تیر 86
35 پست
خرداد 86
23 پست
اسفند 85
11 پست
بهمن 85
16 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
14 پست
آبان 85
13 پست
مهر 85
15 پست
شهریور 85
16 پست
مرداد 85
11 پست
تیر 85
22 پست
خرداد 85
19 پست
اسفند 84
20 پست
بهمن 84
12 پست